Algemene voorwaarden personal training en groepslessen You+ health&fitness B.V.

Artikel 1.           Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. You+ health&fitness B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden You+ health&fitness B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80326102;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen You+ health&fitness B.V. en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met You+ health&fitness B.V.;
d. training: de trainingssessie die door You+ health&fitness B.V.: wordt verzorgd;
e. (personal) trainer: de natuurlijke persoon die namens You+ health&fitness B.V. de training geeft;
f. ems: trainingsvorm waarbij gebruikt wordt gemaakt van electronic muscle stimulation apparatuur.

Artikel 2.           Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen You+ health&fitness B.V. en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door You+ health&fitness B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.           Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van You+ health&fitness B.V. binden You+ health&fitness B.V. niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.  

Artikel 4.           Totstandkoming van de overeenkomst, duur en beëindiging
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan You+ health&fitness B.V. heeft geretourneerd.
4.2 De overeenkomst voor EMS training wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. De overeenkomst gaat in vanaf de inschrijvingsdatum.
4.3 You+ health&fitness B.V. hanteert bij EMS training een proefperiode van 12 weken waarmee de klant de jaarovereenkomst voortijds kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 3e termijn. Dit dient op tijd (binnen de proefperiode) en per email te worden aangegeven. De proefperiode gaat in op het moment van inschrijving, ook als dat in eerste instantie gebeurt o.b.v. een rittenkaart of losse ritten. Een abonnementswijziging of -beëindiging dient per email te worden aangevraagd uiterlijk een week voor het einde van de proefperiode. Gemiste lessen tijdens de proefperiode worden niet gerestitueerd.
4.4 Indien het lid geen aanspraak maakt op de ‘12-weken garantie’ zijn wijziging of opzegging pas weer mogelijk een jaar na inschrijving. Tussentijdse abonnementswijzigingen of opzegging na de proefperiode van 12 weken zijn niet mogelijk.
4.5 Als er na een jaar bij overeenkomst EMS training geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet. Na een jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één incassoperiode, tenzij het abonnement weer met een jaar wordt verlengd.
4.7 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van één incassomaand worden opgezegd.
4.8 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap voor de duur van minimaal één maand  tot een maximum van drie maanden (en in het geval van zwangerschap tot 6 tot 8 weken na de bevalling), worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Een dergelijke pauze dient tijdig en per email te worden aangevraagd. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de looptijd van het contract automatisch mee opgeschort.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken
5.1. Klant maakt een afspraak met You+ health&fitness B.V. op locatie of online op de boekings-app. You+ health&fitness B.V. behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
5.2. Afspraken kunnen door de klant gewijzigd of geannuleerd worden tot 12 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak daarna gewijzigd of geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht (vervalt de credit).
5.3. Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient men de trainers hiervan op de hoogte te stellen door zich uit te schrijven via de boekings-app. Niet bezochte afspraken worden in rekening gebracht.
5.4. Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die You+ health&fitness B.V. niet verwijtbaar zijn.
5.5. You+ health&fitness B.V. behoudt te allen tijde het recht om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

Artikel 6.           Annulering van een training door You+
6.1. Bij vakantie of ziekte van de trainer kan de sessie in overleg op een ander tijdstip, binnen dezelfde week, ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
6.2. Is de trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld. 

Artikel 7.           Bijzondere dagen
7.1. Op de volgende dagen is You+ health&fitness B.V. gesloten:
a. De periode kerstavond t/m nieuwjaarsdag;
b. Nationale feestdagen;
d. Week 30 en 31. 
7.2. Hetgeen benoemd in artikel 7.1 is reeds gecalculeerd in de tariefstelling. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Artikel 8.           Uitvoering van de overeenkomst
8.1. You+ health&fitness B.V. is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. You+ health&fitness B.V. garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.
8.2. You+ health&fitness B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.   

Artikel 9.           Verplichtingen van de klant
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan You+ health&fitness B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
9.2. De gegevens en informatie die de klant aan You+ health&fitness B.V. verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het You+ health&fitness B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.4. De klant is gehouden You+ health&fitness B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
9.6. De klant is verplicht de aanwijzingen van You+ health&fitness B.V. medewerkers op te volgen.
9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan You+ health&fitness B.V.
9.8. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van You+ health&fitness B.V. op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
9.9. Bij de volgende contra-indicaties is EMS-training niet toegestaan: pacemaker – zwangerschap.
Bij de volgende contra-indicaties adviseren we eerst een arts te raadplegen: – acute koorts, griep of virusinfectie – buikwand- en/of liesbreuken – extreem slechte doorbloeding – extreme vernauwing van de bloedvaten – hemofilie/stollingsziekte – acute bacteriële of virale processen – tumoren – serieuze neurologische aandoeningen – slechts één functionerende nier.
9.10. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
9.11. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant dat direct aan You+ health&fitness B.V. te melden.
9.12. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van You+ health&fitness B.V..
9.13. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
9.14. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is You+ health&fitness B.V. bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van You+ health&fitness B.V. op vergoeding van eventuele schade.
9.15. De klant dient 5 minuten voor het afgesproken tijdstip te verschijnen.
9.16. Indien de klant te laat komt terwijl de training al is gestart wordt deze niet meer onderbroken en vervalt automatisch het recht op de EMS-sessie. Indien de klant later binnenkomt dan de aanvangstijd en de coach staat al op het punt te starten, bepaalt de coach (in samenspraak met eventuele overige klanten) of men nog mee kan doen. Komt men later binnen dan de aanvangstijd terwijl er geen andere klanten zijn, dan bepaalt  de coach of hij de EMS-sessie nog kan opstarten. In al deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op een inhaal les en de gemiste sessie wordt in rekening gebracht.
9.17. De klant dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van You+.
9.18. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en behandelruimte op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
9.19. De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van You+ toe. Bij constatering hiervan zal You+ de klant verzoeken  te verlaten. In dit geval is You+ health&fitness B.V. wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
19.20 You+ health&fitness B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 10.                  Tarief en prijswijziging
10.1. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
10.2. Bij inschrijving betaalt de klant inschrijfkosten en de door You+ aangewezen onderkleding. De inschrijfkosten worden vooraf overeengekomen.
10.3. You+ health&fitness B.V. heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door twee weken voorafgaand aan haar klanten medegedeeld. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
10.4. Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de klant niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 11.                 Betaling
11.1 Met het betalen van de eerste termijn geeft men toestemming voor de automatische incasso van tenminste drie contributietermijnen.
11.2. Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke incassomaand na de eerste betaling geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 7,50 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.
11.3. Bij stornering van het lidmaatschapsgeld door klant wordt € 7,50 in rekening gebracht.
11.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is You+ health&fitness B.V. bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
11.5. Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan You+ health&fitness B.V. verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. You+ health&fitness B.V. heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
11.6. You+ health&fitness B.V. heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
11.7. Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden sessies blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

Artikel 12.        Ontbinding en opschorting
12.1. You+ health&fitness B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
12.2. Voorts is You+ health&fitness B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13.        Aansprakelijkheid
13.1. You+ health&fitness B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
13.2. You+ health&fitness B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat You+ health&fitness B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. You+ health&fitness B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door You+ health&fitness B.V. gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.
13.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door You+ health&fitness B.V. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
13.5. You+ health&fitness B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.
13.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van You+ health&fitness B.V. You+ health&fitness B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
13.7. You+ health&fitness B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
13.8. Indien You+ health&fitness B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van You+ health&fitness B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van You+ health&fitness B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van You+ health&fitness B.V. beperkt tot het bedrag dat de klant aan You+ health&fitness B.V. betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 14.        Overmacht
14.1. You+ health&fitness B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
14.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop You+ health&fitness B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen  

Artikel 15.        Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2. You+ health&fitness B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 16.        Intellectuele eigendom
16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door You+ health&fitness B.V. blijven bij You+ health&fitness B.V. berusten.
16.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van You+ health&fitness B.V. niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 17.        Veiligheidsvoorschriften
17.1. De You+ health & fitness studio’s worden 24 uur per dag bewaakt met videocamera’s.
17.2. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
17.3. Het dragen van een pet of capuchon is niet toegestaan.
17.4. Klanten dienen geen gebruik te maken van toestellen en gewichten waarvan het gebruik niet bekend is.
17.5. In het geval van calamiteiten dient men direct de studio te verlaten.

Artikel 18.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen tussen de klant en You+ health&fitness B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar You+ health&fitness B.V. gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat You+ health&fitness B.V. zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.