Algemene voorwaarden personal training en groepslessen You+ health&fitness B.V.

Artikel 1.           Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. You+ health&fitness B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden You+ health&fitness B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80326102;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen You+ health&fitness B.V. en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met You+ health&fitness B.V.;
d. training: de (personal) trainingssessie die door You+ health&fitness B.V.: wordt verzorgd;
e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens You+ health&fitness B.V. de training geeft;
f. duo of small group training: personal training vorm met waarbij max. 4 personen tegelijktijdig worden getraind;
g. groepsles: lesvorm waarbij aan meerdere klanten gelijktijdig instructie wordt gegeven.

Artikel 2.           Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen You+ health&fitness B.V. en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door You+ health&fitness B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.           Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van You+ health&fitness B.V. binden You+ health&fitness B.V. niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

Artikel 4.           Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan You+ health&fitness B.V. heeft geretourneerd.

Artikel 5.           Annuleringsvoorwaarden
5.1. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
5.2. Sessies die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.
5.3.  Bij duo’s of small group trainingen wordt er geen restitutie verleend voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.
5.4. Voor groepslessen is annuleren niet vereist.
5.5. Annulering geschied bij de betreffende trainer en kan op de volgende wijzen geschieden:
a. Middels een telefoongesprek;
b. Via een SMS bericht;
c. Via een Whatsapp bericht. Annuleringen via de e-mail worden niet geaccepteerd.

Artikel 6.           Annulering van een training door You+
6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op. In het geval dat de klant een pakket van 3, 6 of 12 maanden afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.
6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld.

Artikel 7.           Bijzondere dagen
7.1. Op de volgende dagen worden door You+ health&fitness B.V. geen trainingen gegeven:
a. Eerste en tweede kerstdag;
b. Eerste en tweede paasdag;
c. Eerste en tweede pinksterdag;
d. Oudjaarsavond;
e. Nieuwjaarsdag.
7.2. Op de overige officieel erkende feestdagen zijn trainingen in overleg eventueel mogelijk.
7.3. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.

Artikel 8.           Uitvoering van de overeenkomst
8.1. You+ health&fitness B.V. is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. You+ health&fitness B.V. garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.
8.2. You+ health&fitness B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 9.           Verplichtingen van de klant
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan You+ health&fitness B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
9.2. De gegevens en informatie die de klant aan You+ health&fitness B.V. verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het You+ health&fitness B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
9.4. De klant is gehouden You+ health&fitness B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
9.6. De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van You+ health&fitness B.V. op te volgen.
9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan You+ health&fitness B.V.
9.8. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van You+ health&fitness B.V. op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
9.9. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
9.10. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant dat direct aan You+ health&fitness B.V. te melden.
9.11. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van You+ health&fitness B.V..
9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
9.13. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is You+ health&fitness B.V. bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van You+ health&fitness B.V. op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 10.        Facturatie en betaling
10.1. De prijs van begeleiding van de klant door You+ health&fitness B.V. geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, exclusief de verschuldigde BTW.
10.2. You+ health&fitness B.V.  is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de trainer per direct worden doorgegeven aan de klant.
10.3. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.
10.4. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.
10.5. You+ health&fitness B.V. dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van 2 weken zijn.
10.6. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft You+ health&fitness B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.
10.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
10.8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11.        Ontbinding en opschorting
11.1. You+ health&fitness B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2. Voorts is You+ health&fitness B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12.        Aansprakelijkheid
12.1. You+ health&fitness B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
12.2. You+ health&fitness B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat You+ health&fitness B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. You+ health&fitness B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door You+ health&fitness B.V. gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.
12.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door You+ health&fitness B.V. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
12.5. You+ health&fitness B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.
12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van You+ health&fitness B.V. You+ health&fitness B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
12.7. You+ health&fitness B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
12.8. Indien You+ health&fitness B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van You+ health&fitness B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van You+ health&fitness B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van You+ health&fitness B.V. beperkt tot het bedrag dat de klant aan You+ health&fitness B.V. betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13.        Overmacht
13.1. You+ health&fitness B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop You+ health&fitness B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen

Artikel 14.        Geheimhouding
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
14.2. You+ health&fitness B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15.        Intellectuele eigendom
15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door You+ health&fitness B.V. blijven bij You+ health&fitness B.V. berusten.
15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van You+ health&fitness B.V. niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 16.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen tussen de klant en You+ health&fitness B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar You+ health&fitness B.V. gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat You+ health&fitness B.V. zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.